شرکت داروسازی فارمالند بلاروس

آرشیت دارو طب افتخار دارد به عنوان تنها نماینده رسمی شرکت فارملند بلارس در ایران فعالیت داشته باشد.